NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Oppgåveforslag

Oppgåvetema

Under ser du nokre moglege oppgåvetema. Desse vil verte oppdatert og kan forandre seg fram mot prosjektstart, våren 2015. Oppgåvetema er heller ikkje begrensande. Gruppa di kan finne på å jobbe med noko heilt anna.

Sist oppdatert: 021014

Kommunikasjon mellom bakkestasjon og satellitt

Korleis kommuniserer ein satellitt med oss på bakken? Finst det satellittar vi kan lytte på? Kva utstyr treng vi, er det dyrt? Korleis kan vi få satellitten vår til å gjere det vi vil; og kva skal han gjere?? Her er det mogleg å få bruke radiostasjonen vår, og kanskje du vert lisensiert radioamatør i løpet av semesteret om du har lyst.

gs_equipment

Satellittelektronikk

Korleis ser elektronikken vi skal sende opp i verdsrommet ut? Korleis fungerer han? Kva for programvare treng satellitten, og korleis får vi dette til å finne og ta hand om feil som kan oppstå? Her får du moglegheit til å sette ditt eige preg på innsida av satellitten. Har du lyst å jobbe med elektronikk, drivarar, operativsystem og anna programvare, så er her oppgåver til deg!

nuts_elektronikk

Vitskapleg nyttelast

Kva er mogleg å ha med i satellitten? Vi lagar ein platform med det for auget at han skal støtte ulike former for nyttelast, utan at altfor mykje må endrast. Kva er mogleg å få til i ein slik platform? Kvifor ser vi ein stor auke i interesse rundt småsatellittar generellt og CubeSat spesielt? Kvifor er industri og andre organisasjonar interesserte? Kva kan vi ved NTNU bidra med? Går det an å lage butikk av dette, kanskje?

Mission og PR

Vil du vere med og planlegge og designe NUTS-1 sitt mission? Korleis skal vi operere satellitten i bane? I kva rekkefølgje skjer alt? Kva må vi passe på? Kva for system er avhengige av kvarandre? Kva kan vi gjere for at andre skal synast dette er spennande? Vi ynskjer oss jo fleire søkarar til tekniske fag ved NTNU, og vi ynskjer jo også at folk flest skal få vite om kva vi driv med.

Eit anna mogleg tema er å komme opp til "stunt" vi kan gjere på vidaregåande skular (eller ved NTNU på lågare årskurs) for å fengje elevane/studentane og auke interessa før satellitten er ferdig. Vi treng jo fortløpande nye folk i prosjektet!

Kanskje vi kan lage eit dataspel al.a "korleis lage din eigen satellitt", ein konferansedag om romteknologi eller liknande.

Satellittane og oss

Korleis hadde verda sett ut om satellittane ikkje fanst? Kva hadde skjedd om dei brått ikkje var der lenger? Har vi gjort oss så avhengige av dei at verda rett og slett hadde stoppa opp? Kva alternativ har vi? Alle satellittar har fiendar. To av dei viktigaste er sola og romskrot. Sola kan få voldsame utbrot som kan sette elektronikken i satellittane ut av spel. Ein anna trussel er romskrot. Det kan vere andre, ubrukelege satellittar, malingsflak, restar etter rakettar, støv og små partiklar etter andre himmellekamar og meir til. Kva er Kessler-syndromet? Er det måtar vi kan reinske opp banene på?

Nyttelast til studentrakett

I faget Romteknologi II reiser ein gjeng studentar til Andøya Rakettskytefelt for å skyte opp ein eigen rakett. Har du idear til kva ein slik rakett kan måle på den korte (nitti sekund) ferda gjennom nedre delane av atmosfæra før han styrtar i havet? Kanskje du lagar din eigen sensor som kan vere med på ei oppskyting seinare i semesteret!

sthans_launch